ZUKEP s.r.o.

Firma ZUKEP je zameraná na realizáciu stavebných prác HSV, PSV dodávok a montáže zdravotechniky, elektroinštalácie, ústredného kúrenia, plynofikácie obcí, kotolní, rodinných domov, plynovodov VTL, STL, NTL, ktoré tvoria podstatnú časť činností firmy ZUKEP.

 • Pod názvom firmy ZUKEP sú začlenené práce, ktoré firma realizuje na základe jej špecifikácie. Firma zabezpečuje hlavnú stavebnú výrobu - HSV a pridruženú výrobu PSV. Firma ďalej realizuje: plynové kotolne, všetky druhy inžinierskych sietí a v roku 2004 začala výrobu plastových okien a dverí.
 • Firma začala svoju činnosť v roku 2005 so sídlom na ul. Krušovská 63, v Topoľčanoch. V súčastnosti zamestnáva 85 pracovníkov v profesiách pre zabezpečovanie stavieb.
 • Sme schopní nakúpiť materiál v predstiu v aktuálnej cenovej úrovni, čím zabezpečíme dodržiavanie dohodnutej ceny a urýchlené prevedenie montážnych prác.
 • Vykonávame požadované práce v termínoch a v dohodnutých cenových reláciách podľa jednotlivých druhov prác a materiálových vstupov.
 • Záručnú dobu garantuje firma ZUKEP 60 mesiacov, pokiaľ záručná doba poddodávok nie je stanovená inak poddodávateľom a dodávateľmi materiálu.
 • Pri realizácii uvedených prác firma ZUKEP v plnej miere vyžaduje spoluprácu s dodávateľmi a odberateľmi a je schopná plniť požiadavky odberateľov podľa dohodnutých podmienok.
 
 • Pre realizáciu činností zamestnáva všetky potrebné profesie na profesionálnej úrovni ako je uvedené v osvedčeniach o odbornej spôsobilosti jednotlivých profesií a oprávnení vykonávať práce a dodávky podľa rozšíreného Živnostenského listu zo dňa 15.04. 1999 oprávnenie č. 167 INA 1998 EZ M, O, A, B1, E2 montáž, oprava a údržba elektrických zariadení.
 • EZ M, O, A, B1, E2 montáž, oprava a údržba elektrických zariadení.
 • Č. 001 INA 1998 PZ M, R, O, Af, g1g2h, h - montáž, rekonštrukcia.
 • Oprávnenie IBP - Nitra - 013 INA 2000 T2, M, O, Ab1, Ab2, Ba1, b1, b2, d1 v rozsahu montáž, oprava, údržba tlakových zariadení, tlakové nádoby I-V trieda do pretlaku 2,5 Mpa
 • Osvedčenie 0028 INA 2000 TZ O, Ba1, d1 opravy tlakových zariadení triedeV.-L. Benza
 • Osvedčenie 0029 INA 2000 TZ O, Ba1, d1 opravy tlakových zariadenítriede V. P. Doležaj
 • Osvedčenie vykonávať práce na potrubí a potrubných systémoch PIPE s.r.o. Senica
 • Oprávnenie Styvbyvedúci pre technické vybavenie stavieb, stavebný dozor, technolog. zariadení stavieb.
 • Osvedčenie CEMAKS - CERTIFIKÁT systému riadenia a kvality podľa STN EM ISO 9001 č. 16 / MK/ 2000.

 • Spolupracujeme s týmito dodávateľmi:

 • Firma realizovala nasledovné stavby:

 • Plynofikácia okres Topoľčany, Okres Nitra 1995 - 1999,Hala LUKAS Topoľčany 1999,Obecný úrad H. Obdokovce 1999, Základná škola Urmince 1999, TJ Ihrisko Urmince 1999, NsP 240 Lôž.pavilón Topoľčany 1996- 2000, Meštiansky dom Topoľčany 1999, 64 byt jednotiek Topoľčany 1999, Rek. objektu 330. Poz stavby Topoľčany, 1999, OFK Ludanice 1999, Fitnes centrum Bratislava 1999, Rek. Luxor Bratislava Poz. stavby Topoľčany 1998-1999, Areál kemp Duchonka OU Prašice 1998-1999, Evanjelický kostol Topoľčany POZ, ST 1997-1998, Ústav Soc. staroslivosti H.Obdokovce 1999, Materská škola Čermany 1999, Obecný úrad Mýtna Nová Ves 1999, Nádstavba obyt domu PREER a RICHTER 1999, Futbalový štadión Ludanice 1999, Kultúrny dom Urmince 2001, Pekáreň Urmince 1999, Hotel Nitra Atlantis 2000, Duchonka KEMP Ou Prašice 2000, Gymnázium Topoľčany 1999, Letné kúpalisko Topoľčany 1999, Vodovod Hrad k bytovkám 1999, Domov Penzion Čsl. Armády Topoľčany 2000, Vonkajší vodovod obec Chrabrany 2001, Vonkajší vodovod obec Norovce 2001, Nájomné byty Urmince 16bj + inžinierske siete 2002-2003, 
 • REKONŠTRUKCIE A PLYNOFIKÁCIE KOTOLNÍ: Základná škola H.Obdokovce 2000 (OU Ľ. Štúra 1728 Topoľčany, Ing P. Segeš primátor mesta, subdodávky WIWSSMAN s.r.o. Ing. Čerňan),Základná škola Urmince 2001 ( OU Ľ. Štúra 1728 Topoľčany, Ing P. Segeš primátor mesta, bez subdodávok), Základná škola Veľké Ripňany 2000 (OU Ľ. Štúra 1728 Topoľčany, Ing P. Segeš primátor mesta, subdodávky WIWSSMAN s.r.o. Ing. Čerňan),Základná škola Radošina 1999 (OU Ľ. Štúra 1728 Topoľčany, Ing P. Segeš primátor mesta, subdodávky WIWSSMAN s.r.o. Ing. Čerňan),Základná škola Bojná - kotolňa 1999 (OU Ľ. Štúra 1728 Topoľčany, Ing P. Segeš primátor mesta, subdodávky WIWSSMAN s.r.o. Ing. Čerňan),Drevofirma Topoľčany - oprava 1999 (František Chudý - majiteľ firmy, bez subdodávok), Rek. kotolne N.Blatnica (OU N. Blatnica Ing. Liška starosta obce, subdodávky WIWSSMAN s.r.o. Ing. Čerňan), Základná škola N.Blatnica (OU Ľ. Štúra 1728 Topoľčany, Ing P. Segeš primátor mesta), OU Malé Ripňany (Obec Malé Ripňany, p. Moravčík starosta obce, bez subdodávok)Rek. kotolne železnice Prievidza 1999, (ŽSR traťová dištancia Prievidza Ing. Dubový riaditeľ, bez subdodávok), Rek. kotolne Družstvo Urmince(poľnohospodárske družstvo Urmince, p. Mačák predseda, bez subdodávok), Obecný úrad závada (obec Závada , p. Bajzík starosta obce, bez subdodávok), Kotolňa pozemné stavby Topoľľčany (Pozemné staviteľstvoa.s. Topoľčany , Ing. Kubričan Riaditeľ, bez subdodávok), Kultúrny dom N. Blatnica ( obec Nitrianska Blatnica Ing Liška starosta obce, bez subdodávok), Hotel Nitra Atlantis a.s. (Atlantis a.s. Nitra Ing. Rudolčík riaditeľ, bez subdodávky), Zatrávnenie Futbalového štadióna Topoľčany vč. Závlah (mesto Topoľčany - výmen arozvodov ÚK sídlisko E1 a E2 , ( objednávateľ Mesto Topoľčany), Mesto Topoľčany - výmena rozvodov 2003 (ÚK sídlisko Stred a Bernolákova, objednávateľ mesto Topoľčany)